Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Raport z ewaluacji wewnętrznej

 

RAPORT  Z  EWALUACJI  WEWNĘTRZNEJ

2009/2010

 

Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego

w Wyszogrodzie

 

Opis przedmiotu ewaluacji:

 

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

oraz innej działalności statutowej

 

Analizuje się wyniki sprawdzianu.

 

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i czy wdraża się wnioski z tych analiz.

 

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie: raportu ze sprawdzianu, sprawozdań zespołów przedmiotowych, protokołów Rady Pedagogicznej, rozmów z nauczycielami, planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, dzienników lekcyjnych, dzienników pracy pozalekcyjnej, rozmowy z uczniami, ankiety dla nauczycieli.

 

Wyniki dobre/zadowalające:

 • Dane z egzaminu pozyskane z OKE są systematycznie gromadzone i analizowane.
 • Analiz dokonuje się od 5 lat i przedstawia w formie raportu.
 • Corocznie po egzaminach zewnętrznych dokonywana jest analiza w odniesieniu do każdego ucznia i całego zespołu klasowego.
 • W szkole wyłowiono zespół do spraw analizy wyników sprawdzianu.
 • Dokonuje się analizy porównawczej z wynikami w skali kraju, województwa, powiatu, gminy.
 • Zespoły przedmiotowe spotykają się cyklicznie, na spotkaniach omawiane są wyniki sprawdzianu, a następnie formułowane wnioski i zalecenia do dalszej pracy.
 • Wypracowane wnioski skłoniły do podjęcia konkretnych działań np. : zorganizowania zajęć wyrównawczych z przedmiotów o niższych wynikach, zwiększenia liczby godzin w planach pracy nauczycieli poszczególnych przedmiotów przeznaczonych na powtórzenie wiedzy i umiejętności oraz modyfikacji testów i sprawdzianów.
 • Nauczyciele na bieżąco ewaluują plany pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Wyniki klasyfikacji końcowo rocznej są zbieżne z wynikami sprawdzianu.

Wyniki wymagające poprawy:

 • Wyniki sprawdzianu zewnętrznego naszej szkoły nie są jeszcze zadowalające w porównaniu z innymi szkołami w naszej gminie.
 • Z rozmów z uczniami, a także z obserwacji zajęć dydaktycznych wynika, że nie wszystkie lekcje prowadzone są w sposób przejrzysty i zrozumiały dla ucznia, w związku z czym należy popracować nad urozmaiceniem metod pracy na lekcji. Bardziej wykorzystywać w pracy dydaktycznej środki multimedialne.
 • Zmobilizować uczniów do pracy domowej.

Wnioski i rekomendacje:

 • Nadal systematycznie analizować wyniki sprawdzianu i wnioski wykorzystywać do dalszej pracy.
 • Podnieść jakość kształcenia w zakresie tych umiejętności, w których wyniki uzyskane na sprawdzianie okazały się niskie.
 • Doskonalić kompetencje nauczycieli związane z przygotowaniem uczniów do sprawdzianu.

Sposób prezentacji wyników:

 • Nauczycielom - na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 • Uczniom - na szkolnej stronie internetowej.
 • Rodzicom - na szkolnej stronie internetowej.

Procesy edukacyjne mające charakter zorganizowany.

 

Cel ewaluacji: Pozyskiwanie informacji, w jaki sposób wykorzystywane są zalecenia dotyczące warunków i sposobu realizacji podstawy programowej.

 

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie: analizy arkuszy monitorowania i wdrażania podstawy programowej w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/2010, sprawozdań zespołu przedmiotowego klas I - III, protokołów Rady Pedagogicznej, rozmów z nauczycielami, planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, dzienników lekcyjnych, dzienników pracy pozalekcyjnej.

 

Wyniki dobre:

 • Nauczyciele planują pracę dydaktyczną i wychowawczą.
 • Nauczyciele zapoznawali się z nową podstawą programową indywidualnie, w zespole nauczycieli uczących w danej klasie.
 • Nauczyciele zostali przeszkoleni na temat wdrażania nowej podstawy programowej.
 • Nauczyciele analizowali podstawę programową wcześniejszego i następnego etapu edukacyjnego.
 • Rodzice zostali zapoznani z nową podstawą programową na pierwszych zebraniach.
 • Dokonano analizy zaleconych warunków realizacji podstawy programowej.
 • Uczniowie mają możliwość korzystania ze szkolnej pracowni komputerowej, centrum multimedialnego w bibliotece.
 • Przeprowadzono w klasach I zajęcia dotyczące pierwszej pomocy.
 • Nauczyciele prezentują osiągnięcia uczniów.
 • Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb rodziców.
 • Uczniom zapewniono możliwość zostawiania w szkole części podręczników i przyborów szkolnych.
 • Zorganizowano uczniom zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych i uczniów mających trudności w nauce.

Wyniki wymagające poprawy:

 • Doposażenie w pomoce dydaktyczne - przystąpienie do programu „Radosna Szkoła".
 • Wymiana mebli w klasach.

Wnioski i rekomendacje:

 •  Naal systematycznie realizować podstawę programową.
 • Nadal analizować warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.
 • Analizować zalecenia pod kątem możliwości uczniów.

Sposób prezentacji wyników:

 • Nauczycielom - na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 • Uczniom - na szkolnej stronie internetowej.
 • Rodzicom - na szkolnej stronie internetowej. 

 

Statystyki

 • Odwiedziny: 385897
 • Do końca roku: 158 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarz

Lipiec
pnwtsrczptsond
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ankieta

Na kogo możesz liczyć w trudnych sytuacjach?


Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma