Szkoła Podstawowa |im. K. K. Baczyńskiego |w Wyszogrodzie

09-450 Wyszogród      ul. Niepodległości 11  

Tel. (24) 231-10-30  

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. K. K. Baczyńskiego

ul. Niepodległości 11

09-450 Wyszogród

e-mail: sp-wyszogrod@wp.pl

Statystyki

 • Odwiedziny: 809831
 • Do końca roku: 341 dni
 • Do wakacji: 148 dni

Kodeks etyki pracowników

Załącznik nr 2

 

 

KODEKS  ETYKI  PRACOWNIKÓW

Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego

w Wyszogrodzie

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:

1) Szkole– należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie;

2) Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników  Szkoły;

3) Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Szkoły posiadającego status pracownika samorządowego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. )

 

 

ZASADY OGÓLNE.

 

 1. Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników Szkoły w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.
 2. Pracownik traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej.
 3. Za uniwersalne zasady powszechnie stosowane przyjmuje bezstronność, obiektywizm, praworządność, uczciwość, rzetelność, lojalność, przejrzystość, skuteczność i odpowiedzialność..
 4. Przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.
 5. Pamięta o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.

 

WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW

 

 1. Pracownik wykonuje obowiązki rzetelnie i bezstronnie wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności.
 2. Pracownik w szczególności:

a) rozpatruje sprawy zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki, z wrażliwością, mając

na względzie wiek, zdolność rozumienia przez klienta skomplikowanych

przepisów,

b) pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy

i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu

zadań,

c) nie uchyla się od podejmowania rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje

postępowanie, w ramach swoich kompetencji,

d) jest twórczy w podejmowaniu i wykonywaniu zadań, a wyznaczone obowiązki

realizuje aktywnie, z najlepszą wolą,

e) w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami,

f) traktuje klientów w podobnych okolicznościach w taki sam sposób,

g) jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do ich naprawienia,

h) racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje majątkiem Zespołu

i środkami publicznymi, będąc gotowy do rozliczenia swoich działań w tym

zakresie,

i) dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania,

j) jest lojalny wobec swoich zwierzchników, gotów do wykonywania służbowych

poleceń w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający możliwość

popełniania pomyłek.

MERYTORYCZNE PRZYGOTOWANIE DO PRACY

 

 1. Pracownik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji, kompetencji wiedzy.
 2. Pracownik w szczególności:

a) dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności sprawy,

b) rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w Szkole,

c) jest przygotowany do racjonalnego, merytorycznego i prawnego, uzasadnienia

własnych decyzji i sposobu postępowania,

d) jest otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczenia i wiedzy zwierzchników,

kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej, do korzystania z pomocy ekspertów,

e) jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych

na rzeczowej, merytorycznej argumentacji,

f) przestrzega zasad poprawnego zachowania, zapobiega napięciom w pracy

i rozładowuje je.

 

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI POSTĘPOWANIA I ZAPOBIEGANIE KORUPCJI

 

 1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy też korupcji.
 2. Pracownik w szczególności:

a) w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom,

b) nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym,

c) nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu,

d) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi,

e) od uczestników prowadzonych spraw nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści,

f) udostępnia obywatelom żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach,

g) nie ujawnia informacji poufnych (w tym stanowiących tajemnicę służbową i tajemnicę pracodawcy) ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.

 

ZASADA NEUTRALNOŚCI POLITYCZNEJ

 

 1. Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie.
 2. Pracownik w szczególności:

          a) nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków         służbowych, swoich poglądów i sympatii politycznych,

          b) rzetelnie realizuje zwoje zadania i obowiązki bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy,

          c) dystansuje się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań stronniczych,

          d) nie angażuje się w działania administracji samorządowej, które mogłyby służyć ugrupowaniom politycznym,

          e) zapewnia jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne,

          f) nie wykorzystuje wpływów politycznych na rekrutację i możliwość awansu w Zespole.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pracownicy są zobowiązani przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.
 2. Za nieprzestrzeganie zapisów niniejszego kodeksu pracownicy ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną zgodnie z aktami prawnymi będącymi podstawą jego opracowania:

1)    ustawą z 21. 11. 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, 1458 z późn. zm.)

2)    ustawą z 26. 01. 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn zm.)

3)    ustawą z dnia 7. 09. 2004 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn zm.)

4)    Regulaminem Pracy w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie.