Szkoła Podstawowa |im. K. K. Baczyńskiego |w Wyszogrodzie

09-450 Wyszogród      ul. Niepodległości 11  

Tel. (24) 231-10-30  

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. K. K. Baczyńskiego

ul. Niepodległości 11

09-450 Wyszogród

e-mail: sp-wyszogrod@wp.pl

Statystyki

 • Odwiedziny: 809953
 • Do końca roku: 341 dni
 • Do wakacji: 148 dni

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania od 01.12.2017

 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

od 1.12.2017

§ 72

 1. Przedmiotem oceniania objęte są:

1)        wiadomości i umiejętności z uwzględnieniem podziału treści na stopień trudności;

2)        zachowanie, czyli funkcjonowanie ucznia w społeczności szkolnej.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)        wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2)        wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.
 2. Dokonuje się oceniania bieżącego, śródrocznego, rocznego. Ocenianie klasyfikacyjne przeprowadzane jest na koniec pierwszego semestru oraz na koniec roku szkolnego.
 3. Cele wewnątrzszkolnych zasad oceniania:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)      udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)      udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

6)      dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i uzdolnieniach ucznia;

7)      stwarzanie uczniowi okazji do samooceny i podnoszenia jakości jego pracy;

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania i ich dostosowanie na podstawie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom oraz informowanie o nich uczniów i rodziców;

2)      ustalanie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według przyjętej skali i form oceniania,

3)      ustalanie dla uczniów klas IV-VIII warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,

5)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

6)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

7)      ustalanie śródrocznej i rocznej ocen klasyfikacyjnych zachowania według zasad przyjętych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;

§ 73

 1. Każdy rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Semestr pierwszy zostaje zamknięty śródroczną radą klasyfikacyjną, a semestr drugi roczną radą klasyfikacyjną. Klasyfikacja śródroczna obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania przeprowadza się do końca stycznia.
 2. Ostateczne terminy ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, terminy i formy przekazywania informacji o przewidywanych ocenach rocznych i daty posiedzeń rad klasyfikacyjnych są ustalane na początku każdego roku szkolnego.

§ 74

 1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele klas I-VIII zapoznają uczniów i rodziców z:

1)        wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego przez nich programu nauczania;

2)        sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz kryteriami ocen;

3)        formami oceniania bieżącego, śródrocznego, rocznego oraz zasadach promowania;

4)        warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (dla uczniów klas IV-VIII).

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o:

1)        wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego z programu nauczania;

2)        sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)        ostatecznych terminach ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;

4)        terminach klasyfikacji śródrocznej i rocznej;

5)        terminie i formie przekazywania informacji o przewidywanych ocenach rocznych;

6)        warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

7)        warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Wywiązanie się z powyżej sformułowanych obowiązków nauczyciele i wychowawcy odnotowują w dzienniku lekcyjnym.
 2. Rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania, sposobami sprawdzania osiągnięć uczniów oraz zasadami i kryteriami oceniania zachowania.
 3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 4. Rodzice mogą zasięgać informacji o postępach i trudnościach w nauce swoich dzieci podczas zebrań klasowych, „dni otwartych” i spotkań indywidualnych. Nauczyciele przekazują rodzicom informacje na opracowanym formularzu.
 5. Dokumentacja dotycząca oceniania ucznia oraz sprawdzone i ocenione pisemne prace są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
 6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych ucznia. W szczególnych przypadkach nauczyciele uzasadniają ocenę w formie pisemnej.
 7. Sprawdzone i ocenione prace uczniowskie nauczyciele przechowują do końca roku szkolnego.
 8. Oceny bieżące i śródroczne odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym, natomiast roczne w dzienniku lekcyjnym i w arkuszach ocen.
 9. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

§ 75

 1. Ocenianie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi:

1)        Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom;

2)        Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

3)        Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia;

4)        Klasyfikacja śródroczna i roczna oraz oceny bieżące ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wyrażane są w formie opisu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych i  zachowania.

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki/zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy przede wszystkich brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego- także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 2. Zwolnienie z zajęć:

1)        w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych/informatyki.

2)        Dyrektor Szkoły, na pisemny wniosek rodzica zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych/informatyki na podstawie załączonej do wniosku opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

3)        jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych/informatyki uniemożliwia ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”;

4)        Jeśli decyzja o zwolnieniu ucznia została podjęta w trakcie trwania semestru, to ocenę klasyfikacyjną wystawia się tylko wówczas, jeśli istnieją do tego podstawy.

 1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka nowożytnego, zwolnienie może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

7.2. ZASADY OCENIANIA

§ 76

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi ustnej lub pisemnej informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Bieżące oceny w klasach I–III oraz bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w klasach IV–VIII ustala się w stopniach według następującej skali:

1)        stopień celujący       – 6

2)        stopień bardzo dobry – 5

3)        stopień dobry – 4

4)        stopień dostateczny – 3

5)        stopień dopuszczający – 2

6)        stopień niedostateczny – 1

 1. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia:

+ (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym.

 1. Przy ocenianiu bieżącym z prac pisemnych stosuje się procentowe kryteria:

100%

6

99%-98%

6-

97%-96%

5+

95%-92%

5

91%-90%

5-

89%-86%

4+

85%-80%

4

79%-76%

4-

75%-70%

3+

69%-56%

3

55%-50%

3-

49%-45%

2+

44%-36%

2

35%-31%

2-

30%-25%

1+

24% -0%

1

 1. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, roczne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym stosuje się zapis ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.
 2. Ogólne kryteria oceniania na poszczególne stopnie:

1)        Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował pełny zakres treści określonych podstawą programową;

b)   samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;

c)    wykazuje szczególne zainteresowanie treściami zajęć, z własnej inicjatywy korzysta z różnych źródeł wiedzy i wnosi nowe pomysły;

d)   potrafi udowodnić swoje zdanie;

e)    potrafi łączyć wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadań i problemów w nowych sytuacjach;

f)    jest dociekliwy, samodzielnie formułuje problemy i dąży do ich rozwiązania;

g)   osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych;

h)   dostrzega i opisuje związki przyczynowo-skutkowe;

i)     wykazuje bardzo dużą aktywność podczas pracy na lekcji.

 

2)        Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie;

b)   posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach;

c)    sprawnie i samodzielnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze teoretycznym i praktycznym;

d)   jasno i logicznie rozumuje;

e)    samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania i problemy;

f)    prezentuje szybkie tempo pracy;

g)   potrafi stosować posiadaną wiedzę w praktyce;

h)   wykazuje się dużą aktywnością w czasie pracy na lekcji.

 

3)        Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował treści istotne w strukturze przedmiotu zawarte w podstawach programowych;

b)    Wykazuje się umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów znanych z lekcji i podręczników.

c)    Jest aktywny na lekcjach i wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym oraz dodatkowo wynikające ze specyfiki danego przedmiotu.

4)        Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)    posiada podstawowy zasób wiadomości i umiejętności,

b)   orientuje się w zadaniach, ale potrzebuje pomocy i ukierunkowania ze strony nauczyciela;

c)    wymaga wsparcia i motywacji  do wykonywania obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych;

d)   w pracy samodzielnej popełnia liczne błędy i zwykle wykonuje ją mało starannie;

e)    wykazuje się zadowalającą aktywnością podczas pracy na lekcji.

5)        Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a)    posiada braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawach programowych, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.

b)   przy rozwiązywaniu zadań typowych, o podstawowym stopniu trudności wymaga pomocy nauczyciela;

c)    prace samodzielne wykonuje wolno, niestarannie, popełniając liczne błędy;

d)   wykazuje minimalne zainteresowanie prowadzonymi zajęciami;

e)    posiada umiejętności umożliwiające edukację na następnym poziomie nauczania;

f)    nie wykazuje aktywności podczas zajęć lekcyjnych.

6)        Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)    nie rozumie elementarnych pojęć;

b)   nie opanował podstawowych, najistotniejszych oraz najbardziej użytecznych wiadomości określonych w podstawach programowych,

c)    nie wykonuje prostych zadań nawet z pomocą nauczyciela;

d)   jest pasywny i niechętny do podejmowania działań;

e)    wykonuje prace całkowicie błędnie, często są one niedokończone i niestaranne, czasami nie wykonuje ich wcale;

f)    jego wiadomości i umiejętności nie dają mu szans na sukces w dalszych etapach kształcenia.

§ 77

1)        Ocenianie w klasach I - III:

1)        W klasach I – III ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową z wyjątkiem języka obcego, religii, zajęć komputerowych/edukacji informatycznej( stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII.)

2)        Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, w zakresie edukacji:

a)    polonistycznej;

b)   językowej- języka obcego nowożytnego;

c)    muzycznej;

d)   plastycznej;

e)    społecznej;

f)    przyrodniczej;

g)   matematycznej;

h)   informatycznej/zajęć komputerowych;

i)     technicznej/zajęć technicznych;

j)     wychowania fizycznego;

3)      Ocenianie bieżące ma charakter ciągły, odbywa się systematycznie i jest stosowane podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Polega na:

a)    sprawdzaniu przez nauczyciela samodzielnie wykonanej przez uczniów pracy klasowej, testów i pracy domowej w celu określenia  poziomu ich wiadomości i umiejętności;

b)   ustnym odpytywaniu uczniów

 

4)      W klasach I – III oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według ustalonej skali:

a)    stopień celujący– 6;

b)   stopień bardzo dobry– 5;

c)    stopień dobry– 4;

d)   stopień dostateczny – 3;

e)    stopień dopuszczający – 2;

f)    stopień niedostateczny – 1.

5)      W ocenianiu bieżącym w klasach I-III stosuje się kryteria procentowe takie same jak w klasach IV-VIII

6)      Ocena śródroczna-  redagowana pisemnie na koniec I semestru, jest wynikiem półrocznej obserwacji rozwoju dziecka. Informuje o osiągnięciach ucznia zawierając równocześnie wskazania - zalecenia dotyczące tego nad czym uczeń powinien intensywniej popracować w II semestrze, zarówno w zakresie edukacji, jak i zachowania.

7)      Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

8)      Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

9)      W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

10)  Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

11)  Uczniowie klas I - III, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, mają 100 % frekwencję oraz wyróżniające zachowanie otrzymują nagrody.

12)  Nagrodą jest: pochwała wobec klasy, pochwała w obecności rodziców (prawnych opiekunów), pochwała w obecności Dyrektora Szkoły, pochwała dyrektora na apelu, dyplom, książka, nagroda rzeczowa. Nagrody i dyplomy wręczane są uczniom na apelach lub podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

13)  Szczegółowe kryteria o osiągnięciach edukacyjnych zawarte są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania dla poszczególnych poziomów klas I – III.

§ 78

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne wiadomości i umiejętności ucznia klas IV-VIII obejmuje:

1)        odpowiedzi ustne – wypowiedzi na określony temat obejmujące bieżący materiał lub większą partię materiału w przypadku lekcji utrwalających i przygotowujących do prac klasowych;

2)        prace pisemne:

a)    kartkówka – pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia, co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana

b)   sprawdzian, test, praca klasowa –  zaplanowane przez nauczyciela dłuższe, samodzielne pisemne prace kontrolne uczniów w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, obejmujące materiał większy niż z trzech lekcji

c)    każda praca klasowa powinna być zapowiedziana i poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą.

d)   jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową

e)    w tygodniu mogą być najwyżej trzy prace klasowe,

f)    prace klasowe są zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem,

g)   praca klasowa trwa 1-2 godziny lekcyjne;

h)   jeśli uczeń z przyczyn losowych nie może ich pisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie do dwóch tygodni, po przyjściu do szkoły,

i)     uczeń ma prawo poprawy zapowiedzianych prac klasowych w terminie do dwóch tygodni od dnia oddania ocenionych przez nauczyciela prac klasowych. Każdą pracę może poprawić tylko raz. Do wystawiania ocen śródrocznych lub rocznych liczy się ocena uzyskana z poprawy.

3)      zadania domowe – oceniane na bieżąco; w przypadku dłuższych wypowiedzi pisemnych lub jeżeli praca domowa wymaga od ucznia skorzystania z innych źródeł informacji, termin jej sprawdzania ustala nauczyciel;

4)      aktywność na lekcji - uczeń oprócz stopnia może zdobyć plusy za aktywność podczas zajęć oraz za przygotowanie pomocy na lekcje, dostarczenie dodatkowych materiałów, eksponatów itp. Uzyskanie 3 plusów daje ocenę bdb;

5)      formy sprawnościowe, problemowe (doświadczalne), praktyczne.

 1. Przyjmuje się minimum trzy oceny bieżące w semestrze dla każdego przedmiotu.
 2. Uczeń ma prawo być 2 razy w półroczu nieprzygotowany do lekcji. Jednak swoje nieprzygotowanie musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, by nauczyciel mógł odnotować ten fakt w dzienniku znakiem „-” (minus); jeśli uczeń nie zgłosi nauczycielowi faktu nieprzygotowania do lekcji otrzymuje ocenę ndst.;
 3. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole, sposób nadrobienia zaległości i uzupełnienia braków nauczyciel ustala z zainteresowanym uczniem.

1)        w przypadku dłuższej(większej niż tydzień) usprawiedliwionej nieobecności w szkole, uczeń powinien nadrobić zaległości w terminie do 3 dni;

2)        uczeń, który opuścił zajęcia lekcyjne z powodu udziału w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz (konkursy, zawody etc.), ma prawo do dodatkowego nieprzygotowania do lekcji w następnym dniu po nieobecności w szkole;

3)        uczniowie, którzy przygotowują się do olimpiady przedmiotowej (etap wojewódzki), mają prawo do tygodniowego okresu nieprzygotowywania się do bieżących zajęć lekcyjnych oraz zwolnienia z prac klasowych, odpowiedzi i odrabiania prac domowych.

 1. Dopuszcza się w danych roku szkolnym losowanie „szczęśliwego numerka”, będącego numerem ucznia w dzienniku, zwalnia go w danym dniu z odpowiedzi ustnej;
 2. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń za niesamodzielną pracę podczas pracy pisemnej,
 3. Przewiduje się jeden sprawdzian roczny, obejmujący treści i umiejętności zawarte w podstawie programowej w danej klasie.
 4. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia.
 5. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu dwóch tygodni. W przypadku, jeśli nauczyciel nie odda ocenionych prac, stopień zostaje anulowany. Wyjątek stanowi sytuacji, gdy nauczyciel przebywa na zwolnieniu.
 6. Znak graficzny „W” (widziane) oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania zawartości merytorycznej.
 7. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

§ 79

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)        wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)        postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)        dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)        dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)        dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)        godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)        okazywanie szacunku innym osobom.

 1. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali:

1)        wzorowe,

2)        bardzo dobre,

3)        dobre,

4)        poprawne,

5)        nieodpowiednie,

6)        naganne.

 1. W szkole obowiązują następujące kryteria ocen zachowania uczniów:

1)        ocena zachowania nie ma wpływu na klasyfikacyjne oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy wyższej, w tym na ukończenie szkoły;

2)        wychowawca klasy ustala ocenę zachowania ucznia śródroczną lub roczną na podstawie: własnych obserwacji, samooceny ucznia, opinii klasy, informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonych w zgromadzonej dokumentacji, opinii nauczycieli uczących, opinii pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły,

 1. Szczegółowe kryteria ustalania oceny zachowania:

1)        zachowanie wzorowe:

a)    stosunek do obowiązków szkolnych:

-    wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu Szkoły,

-    uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości;

-    zawsze jest przygotowany do lekcji;

-    sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać;

-    bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu;

-    pilnie uważa na lekcjach;

-    zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki;

-    nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia;

b)   kultura osobista:

-    nigdy nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa;

-    jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób;

-    wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą;

-    zawsze nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd;

-    dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą;

c)    zachowania społeczne:

-    umie działać w zespole;

-    jest uczynny, chętnie pomaga innym;

-    dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia;

-    jest zaangażowany w życie klasy i szkoły;

-    szanuje mienie własne, innych osób i społeczne;

-    nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się i reaguje na wszelkie przejawy przemocy, agresji i brutalności;

-    dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

-    zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki;

-    wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego;

-    postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły;

d)   zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

-    w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, godnie ją reprezentuje;

-    sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia;

-    jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować;

-    rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub poprzez samokształcenie;

-    w stosunku do ucznia nie jest potrzebne zwracanie uwagi, sam dostrzega uchybienia i je eliminuje;

-    respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych;

-    nie ulega nałogom;

2)        zachowanie bardzo dobre:

a)    stosunek do obowiązków szkolnych:

-    wypełnia wszystkie postanowienia Statutu Szkoły,

-    osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości;

-    zawsze jest przygotowany do lekcji;

-    wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na prośbę nauczyciela;

-    angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu;

-    pilnie uważa na lekcjach;

-    nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia; , w semestrze ma nie więcej niż 3 spóźnienia na pierwszą godzinę lekcyjną w danym dniu;

b)   kultura osobista:

-    nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe;

-    jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych;

-    zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń;

-    nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny;

-    dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą;

c)    zachowania społeczne:

-    umie działać w zespole;

-    jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym;

-    bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania);

-    szanuje mienie własne, innych osób i społeczne;

-    nie wykazuje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji;

-    angażuje się w życie klasy;

-    dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia;

-    dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych;

-    postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły;

-    w klasowym zeszycie obserwacji ma nie więcej niż jedną pisemną uwagę;

d)   zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

-    zachowuje się bez zarzutu w szkole i poza nią;

-    nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować;

-    właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia;

-    zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania;

-    po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu;

-    respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych;

-    nie ulega nałogom;

3)        zachowanie dobre:

a)    stosunek do obowiązków szkolnych:

-    przestrzega Statutu Szkoły i pracuje na miarę swoich możliwości,

-    osiąga wyniki nauczania adekwatne w stosunku do swoich możliwości;

-    jest przygotowany do lekcji;

-    podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela;

-    uważa na lekcjach;

-    wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych

-    systematycznie uczęszcza na zajęcia, w semestrze ma nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione godziny i nie więcej niż 5 spóźnień na pierwszą godzinę, nie spóźnia się na kolejne godziny lekcyjne;

b)   kultura osobista:

-    zachowuje się odpowiednio do sytuacji;

-    nie używa wulgarnych słów;

-    stosuje zwroty grzecznościowe;

-    nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny;

-    dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą;

c)    zachowania społeczne:

-    respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych;

-    zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń;

-    wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków;

-    angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczyciela;

-    dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia;

-    dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych;

-    nie przejawia agresji słownej i fizycznej;

-    szanuje mienie własne, innych osób i społeczne;

-    dba o honor i tradycje szkoły;

-    w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż trzy pisemne uwagi o niewłaściwym zachowaniu,

d)   zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

-    jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń w szkole i poza nią;

-    systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia;

-    stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie po zwróceniu uwagi;

-    nie ulega nałogom;

4)        zachowanie poprawne:

a)    stosunek do obowiązków szkolnych:

-    uczy się na minimum swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego

-    potencjału;

-    motywowany nie podejmuje dodatkowych działań;

-    wykonuje polecenia nauczyciela;

-    zdarza mu się nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, itp.);

-    pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela;

-    nieregularnie usprawiedliwia nieobecności, w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 5 godzin i spóźnił się nie więcej niż 9 razy;

b)   kultura osobista:

-    wykazuje elementarną kulturę osobistą;

-    nie używa wulgaryzmów;

-    czasami nie zmienia obuwia;

-    dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, nosi odpowiedni strój szkolny;

c)    zachowania społeczne:

-    nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia;

-    dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych;

-    szanuje mienie własne, innych osób i społeczne;

-    sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela;

-    wykonuje powierzone mu obowiązki lub zobowiązania;

-    w ciągu semestru otrzymał uwagi o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się;

d)   zaangażowanie ucznia, poszanowanie i rozwój własnej osoby:

-    jest biernym uczestnikiem życia szkolnego;

-    uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki;

-    zaradcze przynoszą rezultaty;

-    nie ulega nałogom;

5)        zachowanie nieodpowiednie:

a)    stosunek do obowiązków szkolnych:

-    wielokrotnie dopuszcza się łamania postanowień Statutu Szkolnego

-    uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości;

-    nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nie przygotowany (nie odrabia prac domowych, nie przynosi zeszytów itp.);

-    nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela;

-    zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela;

-    nie jest zainteresowany życiem klasy i szkoły;

-    zaniedbuje obowiązki (dyżury, inne zobowiązania);

-    w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 25 godzin, często spóźnia się, zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia;

b)   kultura osobista:

-    przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia;

-    używa wulgarnych słów;

-    często nie zmienia obuwia;

-    nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd;

-    nie nosi stosownego ubioru szkolnego;

c)    zachowania społeczne:

-    nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela;

-    zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty itp.);

-    nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego;

-    niszczy mienie innych osób i społeczne;

-    stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych;

-    kłamie, oszukuje;

-    ma negatywny wpływ na innych;

-    celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych;

-    w ciągu semestru otrzymał uwagi o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania;

d)   zaangażowanie, własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

-    nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę;

-    nie dba o własną godność osobistą;

-    brak u niego poczucia winy i skruchy;

-    często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę;

-    stosuje szkodliwe używki;

6)        zachowanie naganne:

a)    stosunek do obowiązków szkolnych:

-    nagminnie dopuszczał się łamania postanowień Statutu Szkolnego;

-    uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości;

-    nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac domowych, nie przynosi zeszytów itp.);

-    jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany;

-    nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania;

-    bez pozwolenia wychodzi z sali lub ze szkoły w czasie zajęć szkolnych;

b)   kultura osobista:

-    nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej;

-    nagminnie używa wulgarnych słów i gestów;

-    demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza się wyzywających gestów itp.);

-    wygląda nieestetycznie, ma niestosowny strój;

-    uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich przebiegu - prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie niestosownych gestów itp.;

c)    zachowania społeczne:

-    celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia dla otoczenia;

-    kłamie, oszukuje;

-    jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich;

-    jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności innych, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała itp.);

-    komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów;

-    odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej;

-    celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, pomocy naukowych, itp.);

-    swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo;

-    demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich zachowań;

-    wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, wyłudzenia, cyberprzemoc);

-    przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje;

d)   zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

-    nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę;

-    brak u niego poczucia winy i skruchy;

-    nie dba o własne zdrowie i godność osobistą;

-    stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą rezultatów;

-    ulega nałogom.

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

§ 80

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się przed feriami zimowymi, nie później jednak niż w ostatnim tygodniu stycznia, a klasyfikowanie roczne tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
 4. Na klasyfikację końcową składają się:

1)        roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej,

2)        roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole,

3)        roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.

§ 81

 1. Nie później niż na 30 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych wychowawcy informują uczniów, a w formie pisemnej rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania podczas zebrań z rodzicami.

1)        poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych należy rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym długopisem (w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej) przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

2)        poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania należy rozumieć ocenę wpisaną przez wychowawcę w dzienniku lekcyjnym.

 1. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się na tablicy informacyjnej szkoły oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły.
 2. Nieobecność rodziców na wymienionym zebraniu lub brak potwierdzenia w dzienniczku ucznia o zapoznaniu się z informacją, zwalnia szkołę z obowiązku poinformowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie wskazanym w statucie – z uwagi na nieobecność, rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.  Wyjątek stanowi sytuacja, gdy rodzic nie przybędzie na zebranie,  a uczeń ma przewidywane oceny  niedostateczne roczne, wtedy wychowawca ma obowiązek poinformować rodzica o zaistniałej sytuacji 30 dni przez zakończeniem roku szkolnego.
 3. Na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 82

 1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

1)        Jeżeli uczeń lub jego rodzic nie zgadza się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych zgłaszają swoje zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania rodzica z propozycją oceny;

2)        w ciągu 3 dni roboczych od złożenia wniosku nastąpi sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia z całego materiału programowego danej klasy, przedmiotu lub przedmiotów, z których uczeń chce poprawić ocenę;

3)        sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia w części pisemnej i ustnej przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności innego nauczyciela wskazanego przez Dyrektora Szkoły;

4)        warunkami koniecznymi do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o sprawdzenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych są: uzyskanie w ciągu roku szkolnego ocen bieżących wyższych od oceny przewidywanej ( dotyczy ubiegania się o ocenę wyższą niż dopuszczająca) oraz aktywność na zajęciach i wysiłek wkładany przez ucznia w proces uczenia się;

5)        z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół oddzielnie dla każdego przedmiotu’

6)        pisemny wniosek rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających znajduje się w dokumentacji szkoły.

 1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1)        jeżeli uczeń lub jego rodzic nie zgadza się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania zgłaszają swoje zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej w terminie dwóch dni roboczych od dnia zapoznania rodzica z propozycją oceny;

2)        dyrektor wraz z wychowawcą oddziału i wskazanym przez dyrektora nauczycielem uczącym w danym oddziale przeprowadza analizę zasadności proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy,

3)        w skład zespołu dokonującego analizy proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania dyrektor może powołać przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego;

4)        dyrektor powiadamia rodzica w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku o rozstrzygnięciu w sprawie; rozstrzygnięcie to jest ostateczne;

5)        z przeprowadzonej analizy zasadności oceny zachowania sporządza się protokół;

6)        pisemny wniosek rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających znajduje się w dokumentacji szkoły.

7.2. SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA

§ 83

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

1)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania –  ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki/zajęć technicznych, informatyki/zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 4. W skład komisji wchodzą:

1)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)    dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji,

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

2)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji,

b)   wychowawca oddziału,

c)    wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d)   pedagog i psycholog, jeśli są zatrudnieni w szkole

e)    przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

f)    przedstawiciel Rady Rodziców

 1. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

b)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji

c)    termin sprawdzianu,

d)   imię i nazwisko ucznia

e)    zadania sprawdzające,

f)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

2)        Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)        W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji

b)   termin posiedzenia komisji,

c)    imię i nazwisko ucznia;

d)   wynik głosowania,

e)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną z zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokoły,  o których mowa w ust. 8 i 9 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora.

 

 

7.3. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY I POPRAWKOWY

§ 84

 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej obejmującej umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu z wyjątkiem plastyki, muzyki, techniki/zajęć technicznych,  informatyki/zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, które mają przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

1)        Uczeń klas IV-VIII nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

2)        Na wniosek ucznia klas IV-VIII niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

3)        Egzamin klasyfikacyjny dla tych uczniów przeprowadza komisja w skład, której wchodzą:

a)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji

b)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń klas IV-VIII spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. W tym przypadki egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika/zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych; egzamin klasyfikacyjny dla tych uczniów przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

1)        W skład komisji wchodzą:

a)    Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły– jako przewodniczący komisji,

b)   nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

 1. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego, w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

1)        nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)        imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin;

3)        termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4)        imię i nazwisko ucznia;

5)        zadania egzaminacyjne;

6)        ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
 3. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom
 6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§ 85

 1. Egzamin poprawkowy.

1)        Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2)        Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

3)        Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej.

4)        Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki/zajęć technicznych, informatyki/zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych.

5)        Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)    Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły, który przewodniczy tej komisji,

b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6)             Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7)        Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

a)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin

b)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji

c)    termin egzaminu,

d)   imię i nazwisko ucznia.

e)    zadania egzaminacyjne,

f)     ustaloną ocenę klasyfikacyjną,

8)        Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9)        Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, nie później niż do końca września.

10)    Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu poprawkowego bez uzasadnionej przyczyny, nie ma prawa do uzyskania promocji.

11)    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę  z zastrzeżeniem punktu następnego.

12)    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

13)    Uczeń klasy programowo najwyższej może zdawać egzamin poprawkowy.

14)    Roczn&